Statsviterkonferansen 2021

Da er programmet for Statsviterkonferansen 24. november 2021 klart:

Krisehåndtering i de nordiske landene: Ulik styring – ulikt resultat? Den pågående COVID-19-pandemien har vært en betydelig «stresstest» av de nordiske velferdsmodellene. Utfallene har vært svært forskjellig, og håndteringen i de ulike landene har avslørt styrker og svakheter ved styringsmodellene. Statsviterkonferansen 2021 utnytter læringspotensialet som ligger i komparative analyser av institusjonelle data og data om faktisk kriseadferd i de nordiske styringssystemene. Konferansens overordnede mål er å identifisere forskjellene i Nordens håndtering av pandemien og resultatene av den, og å knytte disse forskjellene til offentlig politikk, organisering og ledelse. Konferansen gir dermed kunnskap om hvordan man kan opprettholde og utvikle bærekraftig demokratisk nasjonal, regional og lokal styring i andre krisesituasjoner, inkludert håndteringen av «klimakrisen».

Statsviterkonferansen 2021

Krisehåndtering i de nordiske landene: Ulik styring – ulikt resultat?

Den pågående COVID-19-pandemien har vært en betydelig «stress test» av de nordiske velferdsmodellene. Utfallene har vært svært forskjellig, og håndteringen i de ulike landene har avslørt styrker og svakheter ved styringsmodellene. Konferansens overordnede mål er å identifisere forskjellene i Nordens håndtering av pandemien og resultatene av den, og å knytte disse forskjellene til offentlig politikk, organisering og ledelse. Konferansen gir dermed kunnskap om hvordan man kan opprettholde og utvikle bærekraftig demokratisk nasjonal, regional og lokal styring i andre krisesituasjon, inkludert håndteringen av «klimakrisen».

Detaljert program og muligheter for påmelding kommer senere. Merk at årets konferanse arrangerer i samarbeid med NEON på Lillehammer tirsdag 24. november:  https://www.neon2021.no/

Hjertelig velkommen!

Oddbjørn Knutsen (1953-2019)

Det er med sorg at vi må melde at vår tidligere leder Oddbjørn Knutsen er gått bort så alt for tidlig. Oddbjørn var professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og ledet Norsk statsvitenskapelig forening fra 2010-2017. I tillegg hadde han en rekke verv internasjonalt. Han var blant annet styreleder for den nordiske statsviterforeningen (NoPSA) i perioden 2011-2014, og medlem av Research Council  ved EUI i Firenze fra 2014–2019. Han var også medlem av Executive Committee for European Consortium for Political Research (ECPR), og ledet mellom annet organiseringsteamet for ECPRs omfattende og suksessrike konferanse i Oslo i 2017.

Oddbjørn var en svært dyktig, hardtarbeidende og allsidig professor og kollega. Forskningsinteressene fulgte i tradisjonen til Stein Rokkan: komparativ politikk med særlig fokus på Vest-Europa, politisk sosiologi og valgatferd, verdiorienteringer og ideologi, og metodikk og statistikk. Han redigert flere bøker, inkludert The Nordic Models in Political Science: Challenged, but Still Viable? (Fagbokforlaget, 2017). 

Til oppgavene i Norsk statsvitenskapelig forening brakte han stor grad av profesjonalitet, flid og kollegialitet. Han vil bli savnet i foreningen både som leder, kollega og god venn. Vi vil markere hans bortgang på Statsviterkonferansen 5. november i Oslo. Våre tanker går til hans familie og venner i denne vanskeligste tiden. 

På vegne av styret,

Are Vegard Haug

Statsviterkonferansen 2017

Statsviterkonferansen 2017 fant sted fredag 10.november i Georg Sverdrups hus (bibliotekbygningen på Blindern). Blant de temaene som ble diskutert var den norske velferdsstatens fremtid, Norges Høyesterett, norsk klimapolitikk, stortingsvalget 2017 og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen. Her finner du en del av de foredragene som ble holdt.

Nytt styre

I november 2017 ble følgende personer utnevnt som styremedlemmer i Norsk statsvitenskapelig forening. Disse personene vil utgjøre et arbeidende styre frem til neste generalforsamling.

  • Are Vegard Haug, Forskningsleder NOVA (HiOA) (leder)
  • Guri Rosen, Postdoktor ARENA – Senter for europaforskning
  • Marianne Riddervold, Professor, Høgskolen i Innlandet
  • Tonje Karenina Pettersen, Stortingets administrasjon
  • Øystein Solheim Lien, Spesialrådgiver Oslo Universitetssykehus
  • Sofie Hove Stene, PWC

Statsviterkonferansen 2015

Statsviterkonferansen i 2015 ble dessverre avlyst.

Konferansen finner sted 28. mai i Ingeniørenes Hus Møtesenter,Kronprinsens gate 17, Oslo. Statsviterkonferansen arrangeres for alle statsvitere, praktikerne innenfor faget som ønsker faglig påfyll, og de som arbeider med forskning og undervisning. Det er imidlertid mulig å melde seg på også for andre interesserte.

Programmet for konferansen kan i sin helhet lastes ned her: Program. Sentrale statsvitenskapelig problemstillinger som mål- og resultatstyring i forvaltningen; offentlig-privat samarbeid; utviklingen i midtøsten siden den arabiske våren; samt muligheten for redusert statlig detaljstyring vil bli utførlig adressert og diskutert.

Påmeldingsskjema finner du her.

Statsviterkonferansen 2014

Norsk statsvitenskapelig forening er svært fornøyd med å gjennomført nok en statsviterkonferansen med et samfunnsmessig relevant og faglig forankret program. Statsviterkonferansen arrangeres årlig og er åpen for alle statsvitere, praktikerne innenfor faget som ønsker faglig påfyll, og de som arbeider med forskning og undervisning. Konferansen i 2014 var et samarbeid med Samfunnsviterne og den fant sted på Ingeniørenes Hus i Oslo, 22.-23. mai.

Konferansen tok opp et bredt spekter av ulike tema, slik som fremmedkrigere i Syria, norsk utviklingspolitikk, samordningsreformer, sentraliseringen av regjeringens beslutningsprosesser, norsk parlamentarisme, betydningen av lobbyvirksomhet, ekspertenes rolle i dagens liberale demokratier, kommune-Norge og administrative konsekvenser av integrasjonsreformer i EU.

De aller fleste av innleggene som ble holdt ved konferansen kan lastes ned under.

Plenumsforedrag

1. Professor Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap (UiO): Hvor går teori og praksis i statsvitenskapelig organisasjonsforskning? Kommentar ved departementsråd Tor Saglie.

2. Professor emeritus Tore Hansen, Institutt for statsvitenskap (UiO): Kan Norge bli mer demokratisk med færre kommuner?

Innledninger på de ulike sesjonene

3. Professor emeritus Helge Hveem, ISV, UiO: Utviklingspolitikk i endring?

4. Postdoktor Lise R. Rykkja, Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap, UiB: Bedre samordning – internasjonale erfaringer.

5. Seniorrådgiver Astri Hildrum, Difi: Hva kan vi lære av andre land og hvordan kan vi bruke det vi har lært?

6. Postdoktor Kristoffer Kolltveit, ISV, UiO: Et sterkere sentrum i norsk forvaltning?

7. Svein Eriksen, Difi: Regjeringskollegiet som samordner

8. Professor Bjørn Erik Rasch, ISV, UiO: Norsk parlamentarisme under flertalls- og mindretallsregjeringer. Et komparativt perspektiv.

9. Seniorforsker Cathrine Holst, Arena (Senter for europaforskning): Ekspertvelde eller demokrati?

10. Professor Rune Sørensen, Handelshøyskolen BI: Ekspertvelde eller demokrati. En kommentar til Cathrine Holst.

11. Professor Eli Skogerbø, Institutt for medievitenskap, UiO: Hvorfor ble det borgerlig valgseier ved valget i 2013 – var det mediene som avgjorde?

12. Professor Bernt Aardal, ISV, UiO: Stortingsvalget 2013. Hvorfor borgerlig seier og hvorfor den betydelige framgangen for Høyre?

13. Professor Harald Baldersheim, ISV, UiO: Kommunereform: Frivillighet eller tvang?

14. Regelverksdirektør Kari Bryhni, Mattilsynet: Åpenhet i praksis

15. Professor Jarle Trondal, Universitetet i Agder, og professor Morten Egeberg, UiO: Flernivåstaten og det norske statsapparatet

Les om tidligere statsviterkonferanser her.